Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihovna Vladimíra Kroutilíka

27. 9. 2017

Ostravský geograf pan Vladimír Kroutilík daroval v září 2017 Bolaticím svou odbornou knihovnu. Soubor publikací bude pod názvem Knihovna Vladimíra Kroutilíka zařazen do bolatické knihovny. Publikace se mimo jiné týkají také kvartéru Ostravska a ve spojení s muzeem souvků přispějí k vytvoření místa pro studium a výzkum ledovcových souvků

  SEZNAM  PUBLIKACÍ

Z KNIHOVNY VLADIMÍRA KROUTILÍKA

 

A.     MONOGRAFIE

 

1.       Tietze, E., 1898: Erläuterungen zur Geologischen Karte … Oesterr.-ungar. Monarchie, NW-Gruppe No 41 Freudenthal, Wien, 86 s.

2.       Gartner, O., 1919: Písky a štěrky, zvl. otisk z Technického obzoru 1919, Praha, nákladem vlastním, 15 s.

3.       Šusta, V., 1924: O kamenouhelném útvaru a jeho rostlinstvu, Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě, I, 1921: 1-15

4.       Finckh, L., Götzinger, F., 1931: Erläuterungen zur Geologischen Karte des Reichensteiner Gebirges, des Nesselkoppenkammens und des Neisse Vorlandes, 108 s., Wien 

5.       Teyrovský, V., 1933: Psychologie zvířat, Knihovna Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě, č. 6, 31 s.

6.       Kunský, J., 1935: Geomorfologie, Praha, 112 s. (neúplné)

7.       Schneider, O., 1941: Gundgrisse der Geologie, Stuttgart, 177 s.

8.       Burkart, E., 1942: Mährens Minerale, Brünn, 368 s.

9.       Hanzlík, S., 1947: Základy meteorologie a klimatologie, Česká graf. unie, 266 s. + obr. příl.

10.   Kruťa, T., 1948: Nerostopisné poměry Opavského Slezska, Matice slezská, 56 s. + mapka

11.   Kučera, K., 1948: Moravskoslezské horniny a jejich užití na silnicích, Ministerstvo techniky Praha/Brno, 109 s., 2 tab., sam. příl. Geol. mapa 1 : 300 000

12.   Pokorný, M., 1948: Soupis lomů ČSR, 34, okres Opava, Státní geologický ústav ČSR, 37 s. + mapka

13.   Kunský, J., 1950: Kras a jeskyně, Přírodov. nakl. v Praze, 200 s.

14.   Zapletal, K., 1950: Přehled geologie Slezska, zvl. otisk Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, 40 s.

15.   Čepek, L., 1951: Hlubiny Země, Přírodovědecké vyd., Praha, 296 s.

16.   Prosová, M., 1952: Štramberský kras, zvl. otisk Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XIII: 417-447

17.   Krkavec, F., 1953: Nové botanické názvosloví, Slezský studijní ústav, Opava, 40 s.

18.   Veselý, J. (red.) a kol., 1954: Ochrana československé přírody a krajiny, I. (část všeobecná), Nakl. ČSAV, 356 s.

19.   Pošvář, J., 1955: Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2.23.01 (Ostrava)/Výzkum oblastí a zemin vhodných pro stabilisace, Vědecko-výzkumný ústav dopravní, pr. Brno, 50 s.

20.   Mísař, Z. 1956: Historický přehled geologických výzkumů v Nízkém Jeseníku od roku 1822 do přítomné doby, Slezský studijní ústav v Opavě, 56 s. (2 výtisky)

21.   Walczak, W., 1956: Zjemia Klodzka, Sport i turystyka, Warszawa, 152 s. + mapka

22.   Kunský, J., 1957: Zbrašovský teplicový kras a jeskyně na severní Moravě, zvl. otisk Sbor. Čs. spol. zeměpisné, 62, 4: 306-351 + obr. příl. + mapky

23.   Král, V., 1958: Kras a jeskyně východních Sudet, Acta Univ. Carolinae, Geologica 2: 105-159 + příl. I-X + profily

24.   Zelený, V., 1958: Příspěvek ke studiu klimatu Moravskoslezských Beskyd (Výsledky z pozorování 1952-1957), Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XIX: 449-483 

25.   Krkavec, F. (red.), 1959: Rychlebské hory/Sborník prací o přírodních poměrech, Slezský studijní ústav v Opavě, 329 s.

26.   Szabó, Z., 1960: Karstic Landscape Forms in Hungary in the  Ligt of Climate History, Hungarian Academy of Sciences, Pécs, s. 39-55

27.   Kříž, Z.a kol., 1961: Krajské arboretum v Novém Dvoře u Opavy, Krajské nakl. v Ostravě, 116 s.

28.   Macoun, J, Šibrava, V., Řezáč, B., 1961: Vysvětlivky k základní geologické mapě čtvrtohorních pokryvných útvarů ČSSR 1 : 25 000 M-34-73-A-a Kravaře, ÚÚG/Nakl. ČSAV, 111 s., 5 příl.

29.   Sekanina, J., 1961: Mineralogické a petrografické poměry okolí Štramberka, Práce Brněnské základny ČSAV, XXIII, 8: 337-412

30.   Roth, Z. a kol., 1962: Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1 : 200 000, M-34-XIX Ostrava, Geofond/Nakl. ČSAV, 292 s. + příl.

31.   Sekanina, J., 1962: Kalcit ze Štramberka, Práce Brněnské zákl. ČSAV, XXXIV: 541-598 + 3 tab. + foto 1-III

32.   Bouček, B., Kodym O., 1963: Geologie, II. díl Historická geologie / Geologie Československa, Nakl. ČSAV, 732 s., 26 příl.

33.   Kroutilík, V., 1965: Geolog Václav Šusta, Měst. muzeum v Ostravě, 55 s.

34.   Kupka, R., Letošník, V., Klopp, J., 1965: Zeměpis Československa, I. Přírodní poměry, SPN Praha, 127 s.

35.   Macoun, J., Šibrava, V., Tyráček, J., Kneblová-Vodičková,V.,1965: Kvartér Ostravska a Moravské brány, ÚÚG/Nakl. ČSAV, 420 s., 42 příl.

36.   Skácel, J., Kroutilík, V., 1966:  Vysvětlivky ke geologické mapě 1 : 50 000, list M-33-72-B Matějovice, M-33-72-A Sl. Rudoltice, Geografický ústav ČSAV, Opava, 121 s.

37.   Sobotková, V., 1969: Bioindikace znečištění ovzduší Ostravska, Spisy Pedagogické fakulty  Ostravě, 14, 143 s.

38.   Šibrava, V., 1972: Zur Stellung der Tschechoslowakei im Korellierungssystem des Pleistozäns in Europa, Sbor. geol. věd, Antropozoikum, 8, 220 s., Ústřední ústav geologický

39.   Řehoř. F., Řehořová,M., Vašíček, Z., 1978: Za zkamenělinami severní Moravy, Ostravské muzeum, 280 s. + příl.

40.   Pakr, A., 1979: Rozšíření a ochrana nalezišť nickamínku, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, 119 s.

41.   Buzek, L.,1988: Přírodní a antropogenní vlivy na odnos půdy v jižním zázemí Ostravy, Acta facultatis pedagogicae ostraviensis, S.E-18, 112, 183 s.

42.   Opravil, E.: 1996: Bibliografie Přírodovědeckého sborníku (Ostrava, Opava) 1., Čas. Slez. Muz., Opava (A), 45: 265-277

43.   Czudek, T., 1997: Reliéf Moravy a Slezska v kvartéru, Sursum Tišnov, 216 s.

44.   Kubačka, M., 2004: Chráněná území Opavska, 64 s.

45.   Neruda, P., 2006: Neandertálci na Kotouči u Štramberka, Archeol. centrum Olomouc, 66 s.

Poznámka: Jsou zařazeny i zvláštní otisky (separáty) z periodik s uceleným tematickým obsahem, příp. monotematické číslo periodika

 

B. ČASOPISY, SBORNÍKY

 

1.      Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě, I, 1921, 112 s.

2.      Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě, II, 1922-1923, 100 s.

3.      Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě, V, 1929, 111 s.

4.      Sborník přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě, VI, 1931, 395 s.

5.      Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě, VII, 1932, 199 s.

6.      Sborník Československé společnosti zeměpisné, 1948, LIII, 3-4: 81-164

7.      Sborník Československé společnosti zeměpisné, LIV, 1949, LIV, 3-4: 161-256 + příl.

8.      Sborník Československé společnosti zeměpisné, LVI, 1951, 143 s. + mapky,

9.      Sborník Československé společnosti zeměpisné, LVII, 1952, 160 s., Nakl. ČSAV

10.  Sborník Čs. společnosti zeměpisné, LVIII, 1953, 3: 129-188

11.  Sborník SLUKO, Acta SLUKO, A – Přírodní vědy, 1951-1953, 189 s. + příl., Krajské muzeum, Olomouc 1954

12.  Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XIV, 1953, 3-4: 257-548 + Příl. 1-40, Slezský studijní ústav v Opavě  

13.  Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XV, 1954, ?-?, Slezský studijní ústav v Opavě

14.  Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XVII, 1956, 2: 161-304  + Příl. 1-56, Slezský studijní ústav v Opavě

15.  Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XIX, 1958, 4: 449-484, Slezský studijní ústav v Opavě

16.  Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1958- č. 78: 63-96, 1959 – č. 79-80: 1-46, 1960 – č. 81-92: 1-248, 1961 – č. 93-97: 1-?

17.  Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 1962 - č. 98-106, 1963 – č. 107-115, 1964 – č. 116

18.  Časopis pro mineralogii a geologii, 1963, 3: 233-344 + příl. 

19.  Zprávy Geografického ústavu ČSAV, I, 1964, 1-10

20.  Zprávy Geografického ústavu ČSAV, II, 1965, 1-8

21.  Zprávy Geografického ústavu ČSAV, III, 1966, 1-10

22.  Zprávy Geografického ústavu ČSAV, IV, 1967, ?-?

23.  Zprávy Geografického ústavu ČSAV, V, 1968, 1-8

24.  Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 1968 - č. 141, 32 s.

25.  Přírodovědecký sborník/K 60. výročí Přírodovědecké společnosti v Ostravě, XXIV, 1968, 242 s. + obr. příl. + mapky, Ostravské muzeum

26.  Zprávy Geografického ústavu ČSAV, VI, 1969, 1-8

27.  Zprávy Geografického ústavu ČSAV, VIII, 1971, 8, 36 s.

28.  Zprávy Geografického ústavu ČSAV, IX, 1972, 1: 33 s.

29.  Přírodovědecký sborník/K 100. výročí založení Ostravského muzea, XXV, 1972, 218 s. +obr. příl. + mapky, Ostravské muzeum

30.  TIS, členský zpravodaj, 1972, 1-5, 136 s.

31.  Campanula, 1973, 4, 235 s.

32.  Přírodovědecký sborník, XXVI, 1982, 269 s. + obr. příloha, Ostravské muzeum

33.  Věstník ÚÚG, 61, 1986, 4, ?? s.

34.  Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě, Přírodní vědy, 12, 1988, 183 s.

35.  Archeologie Moravy a Slezska, 2015, 255 s., Kopřivnice, Hulín, Újezdec u Luhačovic, Bučovice

36.  Archeologie Moravy a Slezska, 2016, 159 s., Kopřivnice, Hulín, Újezdec u Luhačovic, Bučovice

Poznámka: Periodické publikace s dílčími příspěvky

 

C. SEPARÁTY

 

1.      Kruťa, T., 1949: O nerostech, nerostných surovinách a předních nalezištích ve Slezsku, zvl. otisk z Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, X, 4: 1-39

2.      Strnad, V., 1950: Krápníkové jeskyně Na Pomezí, zvl. otisk z Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XI, 1: 1-4

3.      Strnad, V., 1950: Krasové zjevy ve vápencových ostrůvcích v okolí Zlatých Hor, zvl. otisk z Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XI, ?: 3–16

4.      Kruťa, T., 1951: O nerostech z Ostravsko-karvínského revíru, zvl. otisk z Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XII, 3-4: 451-486 

5.      Kruťa, T., 1952: Nerostný výzkum na severní Moravě a ve Slezsku v roce 1952, zvl. otisk z Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XIII, 3-4: 355-356 + příl. 8 s.

6.      Kruťa, T., 1954: Nerostný výzkum ve Slezsku v roce 1954, Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, ?, 125-138

7.      Série separátů polských autorů s glaciální tematikou z polské oblasti, 1954-1956 (10 ks + mapka)

8.      Šibrava, V., Kroutilík, V., 1957: Peryglacjalne zjawiska w okolicy Hlučína i Opavy, Biul. peryglac., 5: 109-120, 241-252, 353-362, Lodž

9.      Macoun, J., Kroutilík, V., 1959: Seismotektonika v sedimentech sálského zalednění, Přírodovědný čas. slezský, XX, 1: 83-86 

10.  Czudek, T., 1964: Předběžná zpráva o kvartérních sedimentech u obce Podhradí v Nízkém Jeseníku, Zprávy o geologických výzkumech v roce 1964: 377-378

11.  Kroutilík, V., 1968a: Nositelům pokroku přírodovědeckého poznání na Ostravsku, Přírodovědecký sborník, XXIV: 3-15, Ostravské muzeum

12.  Kroutilík, V., 1968b: Profil kvartérními sedimenty v Ostravě-Hrabůvce, Přírodovědecký sborník, XXIV: 212-214, Ostravské muzeum

13.  Kroutilík, V., 1972: Sedimenty kontinentálního zalednění u Velkých Heraltic, Přírodovědecký sborník, XXV: 259-264, Ostravské muzeum

14.  Gába, Z., 1972: Nejzažší výskyty uloženin kontinentálního zalednění na Jesenicku, Čas. Slez. Muz., Acta musei silesiae, A, XXI: 135-139, Opava

15.  Gába, Z., 1974: Valounové analýzy ledovcových uloženin na Jesenicku, Čas. Slez. Muz., Acta musei silesiae, A, XXIII: 49-56, Opava

16.  Gába, Z., 1976: Valounové analýzy vodně ledovcových uloženin moravskoslezské oblasti, Čas. Slez. Muz., Acta musei silesiae, A, XXV: 57-62, Opava

 

Poznámka: Dílčí autorské příspěvky - separátní otisky z periodických publikací

                                                                  

D. METODICKE PŘÍRUČKY, DOKUMENTY, PŘÍLEŽITOSTNÉ TISKY

 

1.   Z dějin vesnice Kozlovic na Ostravsku 1294-1954, KNV v Ostravě a OÚ v Kozlovicích, 56 s.

2.   XIV. sjezd Společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV, Sborník referátů, 1955, Praha, 

      Brno, 128 s.

3.   Sjezd Československé společnosti pro mineralogii a geologii v Opavě 10.-12. září 1955, 

      Výklady k exkurzím, 23 s.

4.   Šajtar, D., 1955: Bohumilu Sobotíkovi k padesátinám, Slezský studijní ústav v Opavě, 72 s.

5.   Zprávy Městského muzea v Ostravě, 1963, 32 s.

6.   Olšanská, E., Janáčková, H., 1968: Zeleň v krajině/Metodická příručka, Krajské středisko

      památkové péče a ochrany přírody Ostrava a Vlastivědný ústav v Šumperku, 36 s.

7.   Rok v přírodě, 1975, 3, Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, 43 s.

8.   Rok v přírodě, 1976, 4, Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, 56 s.

9.   Myšák, V. (red.) a kol., 1963: Bruntál/Poznáváme svůj okres, 88 s. + příl.

10. XI. sjezd československých geografů v Olomouci 26.-30. srpna 1968 (program), Čs. spol.

      zeměpisná, 44 s.

11. Katalog knižních a mapových publikací Ústředního ústavu geologického, Praha, 1971, 219 s.

12. Seznam členů Československé společnosti pro mineralogii a geologii, 1972, 16 s.

13. Předběžný seznam Ústřední knihovny Československé společnosti zeměpisné v Brně, 1975, 18

      s.

14. Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích, soubor dokumentace a poznámek, 1966-2004

15. Smuteční oznámení: +RNDr. Karel Žebera (1986), + 3 ks biografie od: J. Macoun, I. Vaškovský

16. XVII. sjezd Československé geografické společnosti, 6.-10. července 1987, Průvodce

      exkurzemi, Brno, 82 s.

17. Zezulčík, J. a kol., 1991: P. Josef Slavíček 1866-1944, Okresní muzeum v Novém Jičíně, 11s.

18. Klát, J., 2007: Hornicko geologická stezka na Landeku v Ostravě, exkurzní průvodce Ostravské

      univerzity, 17 s.

 

E. OSOBNÍ ARCHIVNÍ MATERIÁL

  

1.   Kroutilík, V.: Zalednění Opavské (excerpce odborné literatury), strojopis, 2002, 7 s.

2.   Kroutilík, V.: Úvahy o geomorfologii Ostravska v souvislosti s působením zásahu

      kontinentálních ledovců ve čtvrtohorách, strojopis, 2004, 6 s.

 

F. KOPIE Z LITERATURY (nemohou být řazeny se samostatnou signaturou)

 

1.   Klvaňa, J., 1897: Geologické poměry, Musejní spolek, Brno, s. 2-115 (neúplné)

2.   Kříž, M., 1908: O zalednění Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy, Pravěk, IV, 1: 

      1-3, 52-55, 105-113, Ústřední list pro prehistorii a anthropologii zemí českých/Organ

      „Archeologického moravského klubu“

3.   Koláček, F., 1921: Fysický zeměpis karpatské části Československé republiky, Lidé a

      země, XIV, 111 s. (neúplné)

4.   Drahný, F., 1923: Přehled geologických poměrů Slezska, ?: 15-29, Opava

5.   Vitásek, F. 1923: Příspěvky ku poznání diluvia horního povodí Odry, Zeměpisný sborník

      XXV: 1-21

6.   Vitásek, F., 1926: Zeměpisný vývoj a obraz Ostravska, In: Technická práce na Ostravsku:

      1926: 17-27 (neúplné), vydáno k VI. sjezdu čsl. inženýrů, M. Ostrava

7.   Kroutilík, V., 1958: Po stopách severského ledovce, In: Hlučínsko (Příroda, lid, kultura):

      33-60

8.   Zapletal, L., 1969: Geografie města Krnova, MěNV v Krnově, s. 25-(38)

9.   Macoun, J., 1990: Vědecký přínos geomorfologa – jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. 

      geologii kvartéru, Čas. Slez. Muz., (A), 39: 285-288, Opava

10. Doležel, F. 1997: Hydrometeorologická zpráva o odtokové situaci v červenci 1997

      v povodí Odry, horní Moravy a Bečvy (předběžná zpráva), ČHMÚ Ostrava, 6 s. + tab.

11. Tyráček, J., 2007: Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně, Zprávy o

      geologických výzkumech v roce 2006: 97-101

 

​                                                                                                                Stav k 28.8.2017

 

SEZNAM PUBLIKACÍ

Z KNIHOVNY VLADIMÍRA KROUTILÍKA

(2. část)

 

A. MONOGRAFIE

 

1. Kobza, Z., Spirhanzl, J., 1924: Pedologie pro vyšší hospodářské školy, 134 s., 2 příl., Chrudim

2.  Stěhule, J., 1936: Naše hlavní mapy a jejich čtení, In: Poznání, II, 24 s. (zvláštní otisk)

3. Stěhule, J., 1938: Dějiny zeměpisu, zvláště doby nové, In: Poznání, III: 1-25 (zvláštní otisk)

4. Strnad, V., 1950: Krasové zjevy ve vápencových ostrůvcích v okolí Zlatých Hor, Slezský studijní ústav v Opavě, 16 s. (zvláštní otisk Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XI)

5.  Sekyra, J., 1954: Velehorský kras Bělských Tater, Nakl. ČSAV, 148 s. + 10 obr., 6 tab., 12 příl.

6. Zapletal, K., 1954: Přehled geologie Olomouckého kraje, Studijní a lidovýchovný ústav kraje Olomouckého, sv. 4, 32 s.

7. Šibrava, V. (ed.), 1974: Project 73/1/24: Ouaternary Glaciations in the Northern Hemisphere: Report No 1 on the session in Cologne (FRG), September, 15-20, 1973, IUGS, INQUA, Prague

8. Šibrava, V. (ed.), 1975: Project 73/1/24: Quaternary Glaciations in the Northern Hemisphere: Report No 2 on the session in Salzburg (Austria), September, 10-14, 1974, IUGS, INQUA, Prague 1975, 151 s.

9.  Havrlant, M., 1980: Geografie Severomoravského kraje, Pedagog. fakulta v Ostravě, 280 s.

10. Musil, R., Karásek, J., Valoch, K., 1999: Pleistocén: 1974, 122 s.

8.  Šibrava, V. (ed.), 1975: Project Historie výzkumů na území bývalého Československa, Masarykova univerzita v Brně, Folia historica, 176 s.

11. Kupetz, A., Kupetz, M. et Rascher, J., 2004: Der Muskauer Faltenbogen – ein geologisches Phänomen (…), Gesellschaft für Gewissenschaften, e.V., Berlin, 36 s.

12.  Staud, T., Reimer, N., 2008: Zachraňme klima: Ještě není pozdě, Knižní klub, 288 s.

 

B. ČASOPISY, SBORNÍKY

 

1. Přírodovědecký sborník/Sborník Přírodovědecké společnosti v Ostravě, IX (1936-1946), Ostrava 1948, 152 s. Poznámka: 2 výtisky

2. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 1946, sv. 51, 1: 68 s., Praha 1947

3. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 1949, sv. 54, 1: 1-80

4. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 1949, sv. 54, 2: 81-160 + příl.

5. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 1950, sv. 55, 1-2: 1-124

7. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 1954, sv. 59, 1: 1-64

8. Sborník Československé společnosti zeměpisné, 1954, sv. 59, 2: 65-112 

9. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, 10 - 1949, 1:  1-80,

10.                                                                              2:   81-176, + příl. VŠB

11.                                                                              3: 176-280  + příl. VŠB

13.                                                                              4: 281-420 + příl. VŠB

14. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XI-1950, 4: 305-400 + Sborník Vysoké školy

báňské v Ostravě, 2, 1950

15. Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XII-1951, 1:   1-144 + příl.

16.                                                                                        2: 145-288 + příl.

17.                                                                                        3: 289-432

18. Sborník Československé společnosti zeměpisné: Supplement for the XX-th International Geographical Congress, London 1964, Nakl. ČSAV, 208 s.

19. Kvartér 2007, Sborník abstrakt, Masarykova univerzita Brno, 29.11.2007, 40 s.

 

C. SEPARÁTY

 

1. Mann, K., 1949: Geologická stavba údolí Opavy mezi Vrbnem a Miloticemi, zvl. otisk z Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, 3: 1-15

 

 C. SEPARÁTY

2. Frejková, L., 1952: Příspěvek k poznání moravskoslezských sopek Nízkého Jeseníku, zvláštní otisk Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XIII, 3-4: 315-334

3. Skácel, J., 1952: Nový nález fauny v devonu Nízkého Jeseníku, zvl. otisk Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XIII,1-2: 15-22

4. Kruťa, T., 1953: Nerostný výzkum na severní Moravě a ve Slezsku v roce 1953, In: Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XIV: 257-263

5 Petránek, J., 1953: Skalní ledovec u malé Morávky v Hrubém Jeseníku, zvláštní otisk Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XIV, 1-2: 1-20

6. Král, V., 1955: Pedologický výzkum Uhlířského vrchu u Bruntálu, zvláštní otisk Přírodovědeckého sborníku Ostravského kraje, XVI, 1: 40-45

7. Šibrava, V., Kroutilík, V., 1955: Výskyt pískovce kvartérního stáří v glacifluviálních sedimentech u Opavy, In: P, Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XVI, 2: 295-297 (neúplné)

8. Šuf, J., 1958: Příspěvek k poznání prvohorní zvířeny bludných balvanů na severní Moravě a ve Slezsku, In: Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XIX, 3: 321-342 + obr. příl.

9. Skácel, J., 1973: Průzkumná činnost v zahraničí: několik poznatků o geologickém průzkumu v Maroku, In: Sbor. GPO, VII, 3: 150-157

10. Gába, Z., 2001: Rozdíly v souvkových společenstvech bazálních morén a ledovcového výplavu, Čas. Slez. Muz., Opava (A), 50: 143-147

 

D. METODICKÉ PŘÍRUČKY, DOKUMENTY, PŘÍLEŽITOSTNÉ TISKY

 

1. Ficek, V., 1968: Slezský studijní ústav v Opavě 1948-1968, Publikace SSÚ ČSAV v Opavě, sv. 57, 184 s.

2. Čtvrtohory ve fotografii: Výstava k 60. výročí trvání Přírodovědecké společnosti, pozvánka, Městské muzeum v Ostravě, 1968

3. Kroutilík, V.:František Bartonec – životopisná data (zdroj: E. Bartonec), rukopis, 1.11.1976

4. Balhar, R., Vykopal, V., 1977: Státní ochrana přírody v péči národních výborů, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ostravě, 87 s.

 

 

E. KOPIE Z LITERATURY

 

1. Drahný, F., 1923?: Geologická mapa Slezska: Vysvětlivky (Poznámka: ?součást publikace Přehled geologických poměrů Slezska, 1923, 29 s., Opava)

2. Sborník České společnosti zeměvědné, I. - ?: 36-41

3. Bartas, F. (1950): Příspěvek k poznání fluvioglaciálních usazenin na Ostravsku, In: Přírodovědecký sborník Ostravského kraje, XI: 359-361

4. Kroutilík, V., 1958: Nevyžité bohatství Jánských Koupelí, In: Vítkovsko, vlastivědný zpravodaj, 2: 9

5.  Klíma, B., 1967: Lovci mamutů na Landeku, In: Dějiny Ostravy,s. 48-56

6. Skácel, J., 1973a: Geologie předkvartérních útvarů Osoblažského výběžku, In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geographica/Geologica, X: 131-148

7. Opravil, E., 1980: Oldřich Kapler - 65 let, In: Čas. Slez. Muz. Opava (A), 29: 287-288

8. Duda, J. – Opravil, E., 1986: 30 let od úmrtí RNDr. Marie Puchmajerové, In: Čas. Slez. Muz. Opava (A), 35: 285-287

9. Macoun, J., 1987: Kontinentální zalednění v Moravské bráně, In: Antropozoikum, 19: 75-104

10. Macoun, J. 1990:  Vědecký přínos geomorfologa – jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru, In: Čas. Slez. Muz. Opava (A), 39: 285-288

11. Skácel, J., 1998a: In memoriam RNDr. Tomáše Kruti, CSc, In: Čas. Slez. Muz. Opava (A), 47: 149-150

12. Skácel, J., 1998b: Osoblažský zlom a jeho význam, In: Čas. Slez. Muz., Opava (A), 47: 179-189

13. Foral, M., Hudeček, J., 2001: Ladislav Kempný: entomolog, zoolog, In: Zpravodaj Ostravského muzea, VI: 1: 27-29

14. Růžičková, E., Růžička, M., Zeman, A., Kadlec, J., 2003: Kvartérní klastické sedimenty České republiky, Česká geologická služba  (vybraný text s. 16-33)

15. Skácel, J., 2004: Pohřbený kras v severním předpolí silesika, In: Čas. Slez. Muz., Opava (A), 53: 243-246

16. Gába, Z., Hanáček, M. (2005): Dva nové bludné balvany ve Slezsku, In: Vlastivědné listy, 31, 1: 31-32, Opava 

 

E. KOPE Z LITERATURY

17. Skácel, J., 2006: Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc., In: Čas. Slez. Muz. Opava (A), 55: 93-94

18. Tyráček, J., 2007: Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně, In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006: 97-101

19. Skácel, J., 2008: Nerostné zajímavosti Osoblažska a Javornické pahorkatiny, In: Minerál, XII, 3: 228-231

20. Cajz, V., Skácelová, Z., Schnabl, P., Radoň, M., 2013: Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, ná1

21. Skácel, J., 2015: Jak Jeseník přijal v srpnu 1968 účastníky exkurze XXIII. Mezinárodního geologického kongresu, In:  XV. Svatováclavské setkání v Jeseníku: 91-93

22. Hanáček, M., Nývlt, D., Procházková, B., Nehyba, S., 2016: Drumliny v podhůří Rychlebských hor, In: 22. Kvartér 2016, sborník abstraktů: 15-16, MU Brno

23. Rozehnal, T., 2016: 90 let přírodovědce Vladimíra Kroutilíka, In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 1: 40-41

24. Hanáček, M., 2017: Vztah mezi výskytem balvanů v ledovcových sedimentech a charakterem sedimentárního podloží v předpolí Rychlebských hor a ve Zlatohorské  vrchovině, In: Geol. Výzk. Mor. Slez., Brno: 13-20

Poznámka: kopie nemohou být označeny samostatnou signaturou

 

F. MAPY

 

1. Skácel, J., Kroutilík, V. 1966: Geologická mapa 1 : 50 000, list M-33-72-B Matějovice a M­33-72-A Slezské Rudoltice, Geogr. ústav ČSAV, Opava

Poznámka: originál mapy se nezachoval, autorsky renovováno 2018                                                                      

Sestavili: V. Kroutilík, T. Rozehnal                                                                                           

 Ostrava, 12.3.2018